Integracja

 

"Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie"

                                                             Maria Grzegorzewska

Od 2001 r. jesteśmy szkołą z oddziałami integracyjnymi. W chwili obecnej w naszej szkole funkcjonuje sześć klas integracyjnych na różnych poziomach.

W naszej szkole wiele się dzieje. Uczniowie klas integracyjnych nie tylko się uczą, ale również aktywnie uczestniczą w życiu klasy i szkoły.

Rozwijają swoje zainteresowania i poszerzają wiadomości o świecie. Uczęszczają na zajęcia pozalekcyjne: koła przedmiotowe, plastyczne, informatyczne, sportowe, teatralne. Należą do zespołu Kontredans i chóru szkolnego. Uczą się współdecydować jako członkowie samorządu szkolnego. Biorą udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, akademiach szkolnych oraz projektach.  Szkoła ma dostosowania architektoniczne, dzięki którym uczniowie z  dysfunkcją narządu ruchu mają możliwość swobodnego poruszania się po niej.

Uczymy się i bawimy wspierając siebie wzajemnie.  Integracja niesie za sobą wartości uczące: tolerancji, radości z „dawania”, dostrzegania potrzeb innych, rozbudza świadomość tego, że wszyscy ludzie mają równe prawa, choć mają inne możliwości rozwojowe.

W ramach działań specjalistycznych szkoła nasza oferuje:

- zajęcia rewalidacyjne rozwijające i usprawniające procesy poznawcze,

- terapię pedagogiczną usprawniającą zaburzone funkcje słuchu, wzroku i ruchu,

- zajęcia logopedyczne usprawniające zaburzenia mowy,

- zajęcia socjoterapeutyczne korygujące problemy w zachowaniu.

 

• Zespoły klasowe liczą od 15 do 20 uczniów, w tym do 5 uczniów niepełnosprawnych.

• Dzieci niepełnosprawne, które chcą uczyć się w klasie integracyjnej, muszą przejść badanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i uzyskać orzeczenie  zezwalające na uczenie się w klasie integracyjnej. Do takich klas kierowane są: dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedowidzące i niedosłyszące, dzieci z autyzmem, niesprawne ruchowo, z niepełnosprawnością sprzężoną.

• W klasach integracyjnych pracuje dwóch nauczycieli: nauczyciel wiodący (nauczyciel przedmiotu) oraz nauczyciel ze specjalnym przygotowaniem (pedagog specjalny). Aby osiągnąć główny cel nauczania i wychowania, jakim jest rozwijanie niezaburzonych funkcji fizycznych i psychicznych, korygowanie nieprawidłowości rozwojowych i rozwijanie uzdolnień uczniów, nauczyciele nauczający w klasach integracyjnych posiadają specjalistyczne przygotowanie.

• W klasie integracyjnej realizowany jest taki sam program nauczania, jak w każdej innej, równoległej klasie. Realizowane treści są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci niepełnosprawnych. W nauczaniu integracyjnym wszyscy uczniowie pracują na lekcji opierając się na tym samym temacie, ale w stopniu zależnym od własnych możliwości. Klasa integracyjna kształci więc umiejętność wykonywania pracy indywidualnie i zespołowo.

• Uczniowie niepełnosprawni mogą również rozwijać swoje zdolności w ramach kół zainteresowań wspólnie ze zdrowymi dziećmi.

• Z każdym uczniem niepełnosprawnym, w zależności od jego potrzeb, przez cały okres jego edukacji pracują specjaliści z zakresu pedagogiki, psychologii, logopedii, reedukacji czy rehabilitacji oraz wychowawca i nauczyciele z danego przedmiotu. Wszystko odbywa się przy pełnej współpracy nie tylko wyżej wymienionych osób, ale również włączona jest w to poradnia psychologiczno-pedagogiczna, specjalistyczna poradnia medyczna oraz rodzice czy opiekunowie danego dziecka.

•Mała liczba uczniów w klasie przy jednoczesnej pracy dwóch pedagogów pozwala na szybsze i dokładniejsze zdiagnozowanie ewentualnych przyczyn trudności w nauce dziecka zdrowego, jak również daje możliwość „odkrycia" dziecka wybitnie zdolnego. W wyżej wymienionych przypadkach indywidualne zajęcie się obydwoma uczniami przynosi efekty. W pierwszym przypadku pozwala na pokonanie trudności w nauce, w drugim pozwala rozwinąć dodatkowe uzdolnienia ucznia. Aktywność dzieci zdrowych, ich żywiołowość mobilizuje dzieci niepełnosprawne do pracy na lekcji i poza zajęciami. Wspólne przebywanie z dziećmi zdrowymi, uczestnictwo w grach i zabawach jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na rozwój dziecka niepełnosprawnego.

 

Korzyści integracji:

- brak podziału uczniów na pełnosprawnych i niepełnosprawnych,

- poczucie bezpieczeństwa dla każdego ucznia,

- dostrzeganie w każdym dziecku zdolności i rozwijanie ich,

- bliska współpraca z rodzicami,

- wiara w możliwości dziecka,

- rozwój pozytywnych postaw i więzi psychospołecznych tj. tolerancji,     

-  chęci niesienia pomocy, ufności, zaradności, wiary w to, że wszyscy ludzie

- mają takie same prawa,               

- rozwój samodzielności,

- poszukiwanie nowych form i metod pracy,

- dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości dziecka,

- przezwyciężanie trudności,

- brak izolacji społecznej,

- przełamanie stereotypów dotyczących podejścia do kształcenia dziecka niepełnosprawnego.

Najważniejsze cele integracji:

- stworzenie każdemu dziecku optymalnych warunków rozwoju w sferze procesów poznawczych i intelektualnych, w sferze emocjonalno społecznej, w sferze psychologicznej, w zakresie sprawności manualnej,

- wykształcenie u wszystkich dzieci postaw tolerancji, akceptacji, szacunku, wrażliwości, serdeczności, gotowości służenia pomocą,

- przeciwdziałanie istniejącym w społeczeństwie tendencjom do izolacji osób niepełnosprawnych,

- zdobycie nowych i cennych doświadczeń i umiejętności.

 

 Zespół integracyjny - grupa specjalistów, która inicjuje i monitoruje przebieg procesu integracji w naszej szkole:

·         mgr Śliżewska Małgorzata – przewodnicząca zespołu, pedagog specjalny

·         mgr Kulpińska Elżbieta - pedagog specjalny

·         mgr Rohde Agnieszka - pedagog szkolny i pedagog specjalny

·         mgr Kurzawa Małgorzata - pedagog specjalny

·         mgr Burny Jolanta - pedagog specjalny

·         mgr Murat Alicja - pedagog specjalny

·         mgr Krymkowska Katarzyna – pedagog specjalny

·         mgr Agata Kuchcińska – nauczyciel terapeuta

          mgr Monika Wittmann– nauczyciel terapeuta

 

          

 

 

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Jana Matejki w Sopocie
    ul. Józefa Golca 3, 81-743 Sopot
  • tel./fax: (+48) 58 551 35 37, (+48) 881 313 343

Linki