• Deklaracja dostępności

    Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 8 im. Jana Matejki w Sopocie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Jana Matejki w Sopocie (edupage.org)

    Daty publikacji i aktualizacji

    Data publikacji strony internetowej: 2005-09-30.
     

    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-24.

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    Filmów na stronie jest tylko kilka, nie posiadają napisów dla osób głuchych,

    Zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych ze względu na to, że na stronie jest zamieszczana bardzo duża ilość zdjęć

    Odnośniki do serwisów zewnętrznych otwierają się w nowych oknach. Odnośniki do stron wewnętrznych otwierają się w tym samym oknie.

     

    Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

    Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-24. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    Skróty klawiaturowe

    Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

    Wygląd

    Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

    • zmiana wielkości czcionki
    • zmiana kontrastu - wymagana jest zmiana, gdyż kontrast jest zbyt mało wyraźny
    • całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:  zielonaosemka@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 551-35-37. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

    Informacje na temat procedury

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl