•    Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny  

    • Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie RODO) - informujemy, że:

     1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Jana Matejki w Sopocie

     Dane kontaktowe

     Adres

     Adres email

     Telefon

     Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Jana Matejki w Sopocie

     ul. Józefa Golca 3, 81-743 Sopot

     zielonaosemka@wp.pl

     58 551-35-37

     Inspektor Ochrony Danych

     Sabina Baczyńska

     ul. Tadeusza Kościuszki 22-24,   81-704 Sopot – pokój nr 9

     rodo@ckusopot.pl

     58 551 00 11 wew. 46

      

     2.   Dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób oraz mienia, zgodnie z przepisami:

     • Art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 i 1000)
     • Art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 917 i 1000)
     • Art. 6 ust. 1 lit. c oraz e  Rozporządzenia RODO

     3.    Monitoring złożony jest 22 całodobowych kamer przemysłowych (obejmujących wizję, bez głosu),  

            o podanym poniżej zasięgu:

     1. miejsca zewnętrzne:
     • drzwi wejściowe (żółte)
     • brama główna
     • drzwi boczne od szatni
     • boisko szkolne
     • małe boisko „Radosna szkoła”
     • dziedziniec
     1. miejsca wewnątrz budynku:
     • parter budynku:
     • hol główny wejściowy + część bocznego,
     • szatnia,
     • korytarz do sali gimnastycznej (1 szt.),
     • I piętro:
     • hol (2 szt.),
     • schody (1 szt.)
     • II piętro:
     • hol – 1 szt. + 1 szt.,
     • schody – 2 szt.

     4.     Dane osobowe przechowywane są przez dwa tygodnie od dnia zarejestrowania. Po upływie tego terminu dane są automatycznie usuwane.

     5.    Odbiorcą danych osobowych będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Informacje z monitoringu mogą być wykorzystane jedynie w przypadku potrzeby analizy incydentów naruszenia prawa i nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu.

     6.     Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

     7.     Osoba której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

     8.   Zapisy z monitoringu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu) oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.