• Koncepcja pracy szkoły na lata 2018-2022

    • GŁÓWNE ZAŁOŻENIA ROZWOJU:

     • Stworzenie wraz z zespołem nauczycieli i we współpracyz rodzicami nowego, wieloletniego programu rozwoju szkoły na 5 latw oparciu o wnioski z ewaluacji i aktualnie obowiązujące akty prawne regulujące proces edukacyjno-wychowawczy oraz sprawdzone, ugruntowane sposoby i metody funkcjonowania placówki oświatowej odpowiadające aktualnym warunkom, jakimi szkoła dysponuje oraz opartym o oczekiwania KLIENTA placówki oświatowej.

     • Sprawne wprowadzenie nowej podstawy programowej w klasach IV-VI począwszy od września 2012 r oraz wypracowanie systemu monitorowania jej systematycznej i efektywnej realizacji oraz ewaluacja działań edukacyjnych.

     • Wdrożenie zgodnie z rozporządzeniem MEN pomocy pedagogiczno-psychologicznej dla uczniów oraz jej udzielanie w oparciu o uzgodnione w zespołach n-li i z rodzicami IPET-y, PDW, KIPU.

     • Sukcesywne zwiększanie liczby przedmiotów i godzin z wykorzystaniem możliwości, jakie niesie TIK.

     • Propagowanie i umacnianie szkolnych zwyczajów i tradycji szkoły wśród nowych roczników uczniów w oparciu o wypracowane i sprawdzone działania we współpracy ze środowiskiem lokalnym i uznanymi autorytetami miasta i regionu, m.in.: z panem Józefem Golcem – twórcą doskonałego wizerunku sopockiej „ósemki” w minionych latach, byłymi nauczycielami
     i absolwentami.

     • Opracowanie projektu i zorganizowanie Jubileuszu 60-lecia „Ósemki” w 2015 r. (wydanie kolejnej publikacji jubileuszowej, zjazd absolwentów, kroniki, wydanie medalu jubileuszowego, udostępnienie innym placówkom wzorca organizacyjnego jubileuszu).

     • Rozwijanie współpracy z Polskim Komitetem UNESCO, aby poprzez realizację projektów i zadań utrzymać nobilitującą Kartę Szkoły Stowarzyszonej UNESCO.

     • Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia i rozwijanie sportowych pasji uczniów poprzez udział w imprezach lekkoatletycznych i rekreacyjnych organizowanych przez SKLA, MOSiR itp., a także zachęcanie do innych ciekawych a mało popularnych form
     i dyscyplin, jak curling, biegi po plaży, itp.

     • Stworzenie i utrzymanie przyjaznego, stymulującego pozytywnie i bezpiecznego środowiska nauki i pracy dla wszystkich uczniów i pracowników, czyli szkoły wolnej od zbędnego stresu szkolnego i zawodowego.

     • Promowanie partnerstwa, wzajemnego szacunku i pomocy wśród uczniów, nauczycieli i rodziców m.in. przez stworzenie kanałów komunikacji i okazji do prawdziwie aktywnego współuczestniczenia w życiu szkoły ( festyny, pikniki rodzinne, kiermasze charytatywne, akcje ekologiczne, działania społeczne na rzecz szkoły).

     • Rozwijanie twórczego działania, pozytywnego myślenia, poszukiwania wartości moralnych i dostarczanie wzorców etycznych poprzez organizację zajęć dodatkowych i spotkań z wybitnymi, ciekawymi osobami.

     • Poszukiwanie oraz rozwijanie i wspieranie zdolności i talentów poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych i realizację zadań wykraczających poza Podstawę Programową oraz indywidualizację procesu, edukacyjnego lub toku nauki.

     • Respektowanie prawa dzieci niepełnosprawnych do wychowywania i edukacji w naturalnym środowisku, razem z rówieśnikami, sąsiadami i kolegami „z podwórka”- poprzez tworzenie oddziałów integracyjnych zapewnienie zajęć rewalidacyjnych, terapeutycznych oraz rehabilitacyjnych.

     • Wspieranie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, by zapewnić różnorodność specjalizacyjną niezbędną do prawidłowego sprostania specjalnym potrzebom edukacyjnym uczniów.

     • Preferowanie takich form doskonalenia zawodowego, które wzbogacą umiejętności wychowawcze i psychologiczne nauczycieli np.: udział w programach „Spójrz Inaczej”, kursy i warsztaty psychologiczne.

     • Współpraca z samorządem lokalnym i innymi organizacjami, aby wspierać szkolne inicjatywy i wspomagać realizację celów placówki.

     • Ukazanie się środowisku lokalnemu jako dobra, bezpieczna, rzetelna placówka oświatowa o bardzo wysokim poziomie usług edukacyjnych oraz słynąca ze swego świadomego zaangażowania w ochronę środowiska naturalnego i ekologię.

     • Kontynuacja partnerskiej współpracy z lokalnymi szkołami podstawowymi i gimnazjami z eliminowaniem zbędnej, „niezdrowej” rywalizacji, np.: przygotowując wspólne konkursy, przeglądy, takie jak ,,Sopockie Kolędowanie”, konkursy literackie, ortograficzne, plastyczne, ekologiczno-przyrodnicze.

     • Promowanie idei Wspólnoty Europejskiej poprzez realizację projektów edukacyjnych COMENIUS, ale także poprzez nawiązanie kontaktów korespondencyjnych i towarzyskich z placówkami oświatowymi w miastach partnerskich Sopotu.

     • Zacieśnienie współpracy i realizacja projektu edukacyjno-plastycznego ,,Bałtyckie Bursztynki – górskie Kryształki” ze Szkołą Podstawową nr 4 w Zakopanem, tak, by uczniowie z Podhala i znad Bałtyku dobrze poznali te odmienne regiony Polski, utrzymywali przyjacielskie kontakty, poznając także głębiej i promując swoje miasta, ich historię, wybitnych ludzi, wydarzenia kulturalne, artystów itp.

     • Unowocześnienie i modernizacja kolejnych pomieszczeń szkolnych oraz zakup ergonomicznego sprzętu spełniającego współczesne normy BHP, podejmowanie działań na rzecz dalszej estetyzacji obiektu i dobrego utrzymania istniejącego majątku szkoły.

     • Budowa wielofunkcyjnego boiska, o które od kilku lat czynione są starania przez całe szkolne, a nawet lokalne środowisko.

     • W ścisłej współpracy z UM w Sopocie udział szkolnej społeczności w przygotowaniach do Halowych Mistrzostw Europy w Lekkoatletyce w 2014 roku.

      

     KADRA PEDAGOGICZNA SP 8 W SOPOCIE

     • To nauczyciele spełniający określone przepisami prawa wszelkie wymagania kwalifikacyjne do zajmowania stanowiska nauczyciela oraz kwalifikacje do nauczania poszczególnych przedmiotów.

     • Nauczyciel SP 8 to osoba godna zaufania, otwarta na problemy uczniów i ich rodzin, przyjazna dzieciom, wrażliwa i empatyczna, rozumiejąca proces rozwojowy każdego dziecka i jego ciągłą jeszcze niedoskonałość, szanuje godność i prawa dziecka.

     • Profesjonalnie, z pełnym zaangażowaniem, wspiera wszechstronny rozwój ucznia, intelektualny, społeczny i emocjonalny, rozbudza ciekawość świata, odkrywa i rozbudza zainteresowania.

     • Jest uczciwy, wykazuje nienaganną postawę moralną i etyczną, przeciwdziała zagrożeniom, szczególnie uzależnieniom, agresji, uczy odróżniać dobro od zła i sam jest wzorem do naśladowania.

     • Dokłada wszelkich starań, by klasa i szkoła były bezpiecznym miejscem dla wszystkich i aby panowała dobra, wspierająca atmosfera.

     • Rzetelnie przygotowuje się do zajęć z uczniami, rozwija i doskonali własną wiedzę i umiejętności podnosząc jakość swojej pracy, a tym samym jakość pracy szkoły i jej społeczności.

     • Szanuje innych pracowników SP 8 w Sopocie, z którymi stara się jak najlepiej współpracować dla dobra wszystkich uczniów i ich rodzin.

     • Ma świadomość, że praca pedagogiczna to nie tylko przygotowanie uczniów do osiągania najwyższych efektów edukacyjnych, ale przede wszystkim przygotowanie ich do życia opartego na wartościach wyższych, do stawania się człowiekiem dobrym, uczciwym, tolerancyjnym, umiejącym żyć z innymi i dla innych.

      

     DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I DYDAKTYCZNA:

     • W szkole utrzymywany jest wysoki wskaźnik wyników sprawdzianu po 6. klasie szkoły podstawowej.

     • Wyniki sprawdzianu zewnętrznego uzyskiwane przez uczniów są utrzymywane na wysokim poziomie w skali miejskiej, wojewódzkiej i krajowej, a ewentualne niepowodzenie jest krótkotrwałe i oznacza skuteczny program poprawy wyniku w kolejnym roku szkolnym.

     • Szkolny zestaw programów nauczania oraz zaangażowanie w pracę dydaktyczną nauczycieli zapewniają realizację kolejno wdrażanej nowej podstawy programowej.

     • Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów przebiega zgodnie z przepisami prawa w oparciu o nowelizowane zapisy w Statucie Szkoły i sprzyja optymalnemu rozwojowi edukacyjnemu ucznia, a ewentualne problemy są na bieżąco rozwiązywane z wykorzystaniem programów naprawczych.

     • Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych osiągają dobre wyniki w nauce na miarę swoich możliwości, a niepowodzenia szkolne zdarzają się sporadycznie, zaś zakończenie nauki sprawdzianem zewnętrznym daje ostatecznie korzystny wynik.

     • Uczniowie zdobywają określone w podstawach programowych dla szkoły podstawowej kompetencje w zakresie wszystkich przedmiotów, w tym języka obcego i umiejętności informatycznych.

     • Absolwenci posiadają taki poziom wiedzy i umiejętności, który umożliwi im płynne włączenie się w kolejny etap nauki w szkole gimnazjalnej.

     • Rozszerzeniem oferty edukacyjnej w szkole jest corocznie bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, która kształtuje ich zainteresowania, wyrównuje i podnosi możliwości edukacyjne.

     • Realizacja zadań dydaktycznych i edukacyjnych oparta jest o zasady współczesnej dydaktyki, nowoczesną metodykę oraz różnorodne formy realizacyjne, m. in. w oparciu o udział w wydarzeniach kulturalnych, społecznych, sportowych itp.

      

     DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZA

     • W szkole panuje przyjazna i miła atmosfera, co poświadczają opinie większości uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników.

     • Zdecydowana większość uczniów i nauczycieli czuje się w szkole bezpiecznie, co potwierdzają wyniki prowadzonej w szkole ewaluacji dotyczącej bezpieczeństwa.

     • Nauczyciele realizują w swojej codziennej pracy założenia programu wychowawczego, kładąc szczególny nacisk na kształtowanie prawidłowych wzorców zachowania oraz postaw uwzględniających powszechnie uznane i szanowane normy społeczne, współpracę, koleżeństwo, partnerstwo, tolerancję, działania na rzecz innych.

     • Kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej oraz poczucia tożsamości z regionem Pomorza i Sopotem z jednoczesną otwartością na proces integracyjny Europy są istotnym zadaniem w procesie wychowawczym.

     • Godność ucznia i jego prawa są przestrzegane zarówno przez nauczycieli, jak i wszystkich pracowników szkoły.

     • Niewłaściwe, konfliktowe czy agresywne zachowania uczniów są umiejętnie rozwiązywane, a przeciwdziałanie im jest jednym z kluczowych zadań wychowawczych i wynika z założeń programu profilaktyki.

     • W szkole dąży się do tego, aby rozwijać asertywność uczniów, by umieli przeciwstawić się niebezpieczeństwom współczesnego świata (tytoń, środki odurzające, alkohol, narkotyki) i byli świadomymi orędownikami ochrony zdrowia i środowiska, a także, by oparli się negatywnym zjawiskom społecznym, np. subkulturom, wandalizmowi itp.

     • Uczniowie są włączani w realizację różnorodnych działań oraz współpodejmują niektóre decyzje wraz z nauczycielami.

     • W procesie wychowawczym i edukacyjnym wszyscy nauczyciele starają się odkryć i rozwijać zainteresowania uczniów oraz w miarę możliwości przekuć je na pasje i sposób na własny rozwój osobisty.

     • Uczniowie zawsze mają możliwość zwrócenia się do nauczycieli lub dyrekcji szkoły ze swoimi problemami, pomysłami, pytaniami czy prośbami.

      

     WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

     • W szkole podejmuje się aktywne działania w celu kreowania, utrzymania i wzmacniania pozytywnego wizerunku, który zachęca do współdziałania różne instytucje w środowisku lokalnym.

     • W szkole realizowane są różne inicjatywy o charakterze środowiskowym we współpracy z różnymi organizacjami, instytucjami, osobami.

     • Corocznie organizuje się działania skierowane do i na rzecz środowiska lokalnego.

      

     WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

     • Szkoła w każdym roku szkolnym stara się wzmacniać współpracę i podkreślać rangę Rady Rodziców zwracając się do niej we wszystkich ważnych kwestiach dotyczących koncepcji i kierunku rozwoju szkoły oraz udoskonalenia organizacji pracy.

     • Szkoła daje rodzicom/opiekunom prawnym możliwość uzyskania pełnej i szybkiej informacji o aktualnej sytuacji edukacyjnej i wychowawczej dziecka/dzieci oraz na miarę możliwości udziela adekwatnej pomocy pedagogiczno-psychologicznej.

     • Rodzic/opiekun prawny zawsze ma możliwość zwrócenia się z pytaniami, opiniami, inicjatywą, problemem i prośbą do każdego nauczyciela, dyrekcji szkoły oraz przedstawicieli Rady Rodziców.

     • W szkole dąży się do tego, aby rodzice/opiekunowie prawni wykazywali zainteresowanie nie tylko losem swego dziecka, ale by w znacznie szerszym zakresie podejmowali działania i bywali aktywni w różnych sferach szkolnego życia.

      

     SFERA ORGANIZACYJNA:

     • Różnorodność i złożoność wszelkich działań prowadzonych w szkole zawsze przebiega w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

     • Wnikliwie i rzetelnie wydatkuje się środki budżetowe zgodnie z prawem zamówień publicznych, dbając o istniejący już majątek szkolny, stale modernizując i unowocześniając bazę szkoły.

     • Szkoła w miarę posiadanych środków wzbogaca posiadane środki i narzędzia dydaktyczne, zaś nauczyciele wykorzystują te zasoby w codziennej bieżącej pracy.

     • W całym obiekcie szkolnym przestrzegane są warunki BHP i są one realizowane na poziomie zapewniającym dobre warunki nauki i pracy dla uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

     • W szkole prowadzi się różnorodne badania wewnętrzne oraz przeprowadzane są zewnętrzne kontrole, a także monitorowana jest praca uczniów i wszystkich pracowników, a wnioski z badań i monitoringu są wykorzystywane do poprawy organizacji pracy.