Świetlica

 REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY

 1. Świetlica przeznaczona jest dla uczniów, którzy muszą przebywać w szkole po zakończeniu lekcji i innych zajęć pozalekcyjnych, ze względu na czas pracy rodziców (prawnych opiekunów

 2. Do świetlicy zapisywane są dzieci, tylko i wyłącznie na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej, która jest do pobrania na stronie internetowej.

 3. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej, zgodnie z zadeklarowaną w karcie zgłoszenia godziną, nie póżniej jednak niż o godzinie 17:00.

 4. W przypadku nagminnego nieodbierania dziecka o czasie i braku reakcji ze strony rodziców (prawnych opiekunów), powiadomione zostaną odpowiednie służby      (Dyrekcja Szkoły, Policja itp.).

 5. Poza rodzicami dziecko mogą odbierać ze świetlicy inne osoby dorosłe oraz ewentualnie starsze rodzeństwo, tylko na podstawie pisemnego upoważnienia rodziców lub prawnych opiekunów.

 6. Pozostawienie dziecka po odebraniu ze świetlicy na terenie szkolnym odbywa się wyłącznie na odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego.

 7. Rodzice dzieci zapisanych do świetlicy zobowiązują się do współpracy z wychowawcami w celu zapewnienia optymalnych warunków pobytu dzieci w świetlicy.

 8. Za niszczenie mienia świetlicowego koszty ponoszą rodzice dziecka, które wyrządziło szkodę.

 9. Każdorazowe wyjście ze świetlicy np. do biblioteki, toalety, sklepiku, itp.,  uczeń musi zgłaszać wychowawcy.

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Jana Matejki w Sopocie
    ul. Józefa Golca 3, 81-743 Sopot
  • tel./fax: (+48) 58 551 35 37, (+48) 881 313 343

Linki